گروه آموزشی : مشاوره
دانشکده : علوم انساني
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مشاوره

پايان نامه ها

:: بررسي رابطه بين سبك هاي فرزند پروري والدين و آرزوهاي مسير شغلي و بهزيستي روانشناختي دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان خميني شهر در سال تحصيلي92 - 91

نام دانشجو : عاطفه عرب
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمايي
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/11/29
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 18821603891023:: بررسي تاثير آموزش مديريت رفتاري مادران كودكان 5 تا 12 ساله بيش فعال بر كيفيت زندگي و رضايت زناشويي آنها در شهر اصفهان سال 91

نام دانشجو : لادن آذرنوش
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمايي
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/06/27
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 18821603891046:: بررسي تاثير آموزش نظريه انتخاب گلاسر بر كيفيت زندگي مادران داراي كودكان عقب مانده ذهني

نام دانشجو : طيبه السادات علوي حجازي
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمايي
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/06/18
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 18821603891044:: بررسي تاثير آموزش تحليل رفتار متقابل ( TA) بر سازگاري اجتماعي و رضايت زناشويي همسران مردان معتاد

نام دانشجو : سيده مريم امام جمعه زاده
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمايي
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/06/18
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 18821603891025:: مقايسه اثر بخشي آموزشهاي معنويت مبتني بر مفاهيم قرآني با مديريت استرس به شيوه شناختي - رفتاري بر شادكامي و كيفيت زندگي همسران شهدا و جانبازان شهر اصفهان

نام دانشجو : داريوش وكيلي
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمايي
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/06/27
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 18821603891029:: بررسي تاثير مشاوره گروهي با رويكرد آدلر بر سلامت روان زنان مطلقه شهر تهران

نام دانشجو : شقايق بيكدلي
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمايي
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/11/03
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 18821603891014:: بررسي آرزوهاي شغلي با خودكارآمدي و خودپنداره ي دانش آموزان دختر سال سوم دبيرستان هاي دولتي ناحيه 3 شهر اصفهان

نام دانشجو : فرزانه صالحي
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمايي
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/06/18
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 18821603892001:: بررسي اثربخشي كيفيت زندگي درماني بر كاهش تعارضات كار – خانواده و خانواده – كاردر زنان شاغل سازمان فرهنگي هنري شهر تهران

نام دانشجو : معصومه امامي
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمايي
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/06/15
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 18820912891046:: مقايسه تاثير آموزش يادگيري خودتنظيمي و انطباق پذيري مسير شغلي بر كاهش اهمالكاري تحصيلي دانش آموزان پسر مقطع دوم دبيرستان شهر اصفهان

نام دانشجو : سيدهادي انصارالحسيني
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمايي
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/06/15
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 18821603891012:: مقايسه ميزان تاثير طرحواره درماني و درمان شناختي – رفتاري بر بهبود تعارضات زناشويي زنان متاهل شهر اصفهان در سال 1393

نام دانشجو : فاطمه محمدي
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمايي
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 18821603922018:: بررسي اثربخشي معنا درماني گروهي با رويكرد اسلامي بر بهزيستي روان شناختي زنان بازنشسته آموزش و پرورش شهرستان نجف آباد در سال 1392

نام دانشجو : نرجس نورمحمدي
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمايي
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 18821603922028:: اثربخشي آموزش مهارتهاي خودتنظيمي هيجان مبتني بر رفتاردرماني ديالكتيك (DBT) بر كاهش علائم سندرم پيش از قائدگي (PMS) در دختران مقطع متوسطه شهر اصفهان

نام دانشجو : الهه شاهيني
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمايي
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 18821603922033:: بررسي اثربخشي آموزش آموزه هاي اخلاق اسلامي مرتبط با خانواده و مولفه هاي هوش اخلاقي بر كيفيت زندگي زناشويي زنان متاهل شهر كوهپايه

نام دانشجو : معيده جعفري
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمايي
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 18821603922007:: بررسي اثربخشي آموزش غني سازي زناشويي به روش(RE) بر رضايت زناشويي كارمندان اداره ورزش و جوانان شهر اصفهان

نام دانشجو : مطهره ضيائي چمگرداني
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمايي
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 18821603912020:: بررسي اثربخشي اميد درماني بر سلامت روان و بهزيستي روانشناختي زنان نابارور مراجعه كننده به مراكز ناباروري شهرستان خميني شهر

نام دانشجو : الهه آقاجاني
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمايي
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/06/26
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 18821603912015:: اثربخشي مشاوره گروهي با رويكرد ديني بر ميزان كاهش تمايل جراحي زيبايي زنان شهرستان شاهين شهر

نام دانشجو : الناز صفري
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمايي
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/11/27
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 18821603912014:: اثر بخشي بازي درماني به شيوه شناختي – رفتاري بر ترس هاي كودكان 8 – 11 ساله دبستان هاي شهر اصفهان در سال تحصيلي 91 - 92

نام دانشجو : عاطفه فكار اصفهاني
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمايي
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/11/28
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 18821603892012:: بررسي تاثير آموزش تصوير سازي ارتباطي بر رضايت زناشويي و بهزيستي ذهني زوجين مراجعه كننده به مراكز مشاوره شهر اصفهان در سال 91

نام دانشجو : فروغ شير محمد علي
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمايي
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/11/28
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 18821603892005:: بررسي تاثير مشاوره معنوي بر اختلال افسرده خوئي زنان خانه دار شهر اصفهان

نام دانشجو : لاله زماني
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمايي
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/06/30
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 18821603892006:: بررسي علل گرايش دختران و پسران به زندگي به شيوه همخانگي و مقايسه سلامت روان در آنان

نام دانشجو : مائده يراقي اصفهاني
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمايي
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/05/02
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 18821603891020
1 2