گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك و عمران
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مكانيك - طراحی کاربردی

پايان نامه ها

:: طراحي كنترل كننده سيستم تعليق فعال خودرو با استفاده از روش بهينه سازي چندهدفه

نام دانشجو : ميعاد هفت لنگ
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 1:: پايش آنلاين و غيرمخرّب غلتك هاي فولادي نورد گرم بر اساس انتشار امواج لمب با استفاده از ترانسديوسرهاي پيزوالكتريك مجهز به نگهدارنده ي مغناطيسي

نام دانشجو : محمدرضا رحماني
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 1:: تحليل استاتيكي ورق دايره اي ساندويچي مدرج تابعي با هسته همگن مستقربربستر الاستيك

نام دانشجو : رضا سعادت
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 1:: تخمين الگوي راه رفتن بر روي تردميل با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي

نام دانشجو : حميد پورهادي
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 1:: تعيين تركيب بهينه لنت هاي صنعتي غير مغناطيسي فاقد آزبست

نام دانشجو : علي ابراهيمي
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 1:: بهينه سازي يك سيستم چند حامل انرژي براي "ساختمان سبز"

نام دانشجو : مهران دهقاني
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 1:: بررسي ناپايداري كشيدگي به درون نانو ورق مستطيلي بر اساس تئوري گراديان كرنش با در نظر گرفتن اثرات تنش سطح

نام دانشجو : سيد امين ميركلانتري
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 1:: بهينه سازي ضخامت ورق دايروي توخالي دوار براي بيشينه كردن فركانس طبيعي با استفاده از روش الگوريتم ژنتيك پيوسته

نام دانشجو : غلامرضا كهنسال
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 1:: بهينه سازي نرخ براده برداري در ماشينكاري تخليه الكتريكي آلياژ Din 1.2080 با كمك شبكه عصبي و الگوريتم ژنتيك

نام دانشجو : مسعود عظيمي
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 1:: بررسي ارتعاشات آزاد نانو لوله كربني دولايه تحت تاثير بارهاي الكتريكي و گرمايي بر اساس مدل تير ردي

نام دانشجو : امير شكيبانيا
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 1:: بررسي و امكان سنجي آج زني غلتك هاي فولاد تندبر با سختي بالا جهت استندهاي ابتدايي نورد گرم ميلگرد و بهينه سازي پارامترهاي ماشينكاري به روش RSM

نام دانشجو : محسن جعفري
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 1:: بهينه سازي پارامترهاي هندسي و ابعادي لوله هاي بدون درز توليد شده به روش فلوفرمينگ مستقيم با استفاده از هوش مصنوعي

نام دانشجو : حميدرضا فروردين
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 1:: تخمين عمر خستگي چرخ ساخته شده از آلياژ آلومينيوم 2014 توسط المان محدود

نام دانشجو : بهادر ميران زاده
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 1:: بررسي تجربي تاثير ضخامت لايه هاي پوشش TIN/TICN/ALTISIN بر نيروهاي ماشينكاري

نام دانشجو : سيدمسعود بدخشيان
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 1:: تحليل تنش در يك تك لايه ي كامپوزيتي با زاويه الياف مورب ، حاوي سوراخ مركزي در معرض بارگذاري كششي با استفاده از روش تفاضل محدود

نام دانشجو : مصطفي ايزدي
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 1:: بررسي خواص سايشي ابزار برشي كاربيد تنگستن با استفاده از نانو پوشش TINT/TICN/ALTISIN در ماشين كاري آلياژ پايه نيكل

نام دانشجو : مسيح مخلص پوراصفهاني
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 1:: بررسي تاثير پارامترهاي ماشين كاري تخليه الكتريكي بر روي آلياژ Din 1.2080 با كمك روش طراحي آزمايش هاي تاگوچي و دترمينان بهينه

نام دانشجو : پويان صدر
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 1:: تحليل ارتعاش غيرخطي ورق ذوزنقه اي در جريان مافوق صوت با روش GDQ

نام دانشجو : سعيد شكوهي
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 1:: تحليل ارتعاشات ورق ذوزنقه در جريان مافوق صوت با استفاده از كاهش مرتبه سيستم با روش تجزيه متعامد صحيح (POD)

نام دانشجو : احسان مرداسي
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 1:: تحليل اگزرژي گرم كننده هاي هواي خورشيدي فعال به منظور بهينه سازي و افزايش راندمان

نام دانشجو : سهراب احمدمكاني
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 1
1 2 3