گروه آموزشی : علوم پايه
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - رياضي - رياضي محض

پايان نامه ها

:: خوشه‌بندی داده‌های نامشخص بر اساس تشابه توزیع احتمال

نام دانشجو : زهره سهرابی رنانی
رشته دانشجو : آمار اجتماعی و اقتصادی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/11/30
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: الگوریتم کارا برای خوشه‌بندی داده‌های نامشخص

نام دانشجو : سمانه شبانی ارانی
رشته دانشجو : آمار اقتصادی-اجتماعی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/11/27
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: اجماع خودتنظيم در سيستم‌هاي پيچيده كنترل جمعي دوانتگرال‌گير با بهره‌هاي ورودي غيرهمسان

نام دانشجو : محمدمسعود اعلایی
رشته دانشجو : مهندسی برق-کنترل
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/10/16
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :
1