گروه آموزشی : علوم پايه
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - رياضي - ریاضی کاربردی

پايان نامه ها

:: رتبه بندي واحدهاي تصميم گيرنده تحت وابستگي دروني بر پايه تحليل پوششيس داده ها

نام دانشجو :
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/06/15
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :


:
رتبه بندي واحدهاي تصميم گيرنده تحت وابستگي دروني بر پايه تحليل پوششيس داده ها
یثش

سازمان تصويب کننده طرح:دانشگاه آزاد- مبلغ طرح:0
:: ب

نام دانشجو :
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1396/07/15
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :


:
ب

سازمان تصويب کننده طرح:ب- مبلغ طرح:1

1