گروه آموزشی : مشاوره
دانشکده : علوم انساني
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مشاوره

پايان نامه ها

:: مقایسه اثربخشی آموزش خودتنظیمی هیجانی و تاب آوری بر بهبود بهزیستی روانشناختی زنان مطلقه 40 - 20 سال اصفهان

نام دانشجو : الهام وحیدنیا
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمایی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/06/31
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: معادله ساختاری سبک های دلبستگی ، ویژگی های شخصیتی با بهزیستی روان شناختی زوجین شهر اصفهان

نام دانشجو : زهرا جوادی سبدانی
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمایی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/05/28
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تأثير اموزش شادي براساس آموزههاي اسالمي بركيفيت رابطه زناشويي و افسردگي زنان شهر اصفهان

نام دانشجو : فاطمه رضایی
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمایی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/06/31
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: بررسی مقایسه ای اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه رویکرد راه حل مدار و شناختی رفتاری بر کاهش دلزدگی زناشویی زنان شهرکرد در سال 94 - 93

نام دانشجو : الهام فریدونی
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمایی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/11/19
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: بررسی کمی و کیفی عوامل عدم گرایش زوجهای شهر اصفهان به تعدد فرزند

نام دانشجو : زهرا رضایی
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمایی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/03/27
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی سهم عوامل عملکرد خانواده و تعارضات زناشویی در پیش بینی اختلال نافرمانی مقابله ای کودکان 6 تا 12 سال شهرستان اصفھان

نام دانشجو : فروغ باقی
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمایی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/11/15
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: بررسی رابطه مهارت های زندگی ، تاب آوری و کیفیت رابطه زتاشویی زوجین شھر اصفھان

نام دانشجو : الهه جوانمردیان
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمایی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/11/28
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی رابطه عملکرد خانواده براساس مدل سنجش خانوادگی مک مستر (FAD(وخودکارآمدی والدینی با انطباق پذیری مسیرشغلی دانش آموزان مقطع دبیرستان شهراصفهان

نام دانشجو : غزل تقی خانی
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمایی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/06/24
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی رابطه صفات شخصيتی و خودمتمايز سازی با سبک های عشق ورزی )بازيگرانه- رمانتيک- شهوانی- دوستانه- واقع گرايانه- فداکارانه( کارمندان متأهل سنين 02-02 سال دانشگاه اصفهان

نام دانشجو : عاطفه بهرامی
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمایی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/06/23
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسي رابطه سبك هاي فرزند پروري ادراك شده با تنظيم هيجان و ترس از ازدواج در بين دانشجويان دانشگاههاي اصفهان

نام دانشجو : احسان شاهپير زيارتگاهي
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمایی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/06/03
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: بررسی تأثیر مشاوره به شیوه روایت درمانی بر شادکامی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شھر اصفھان

نام دانشجو : سمانه حسینی تودشکی
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمایی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/11/21
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: بررسي تاثیر مشاوره به روش قصه گویی بر افزایش هوش هیجانی کودکان پیش دبستانی شهر اصفهان

نام دانشجو : مریم مردیها
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمایی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/06/19
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: بررسی تاثیر دلبستگی ایمن و حمایت اجتماعی بر بلوغ مسیر شغلی دانشآموزان

نام دانشجو : فاطمه معتمدی
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمایی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/06/19
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: بررسي تاثیر آموزش هوش هیجانی بر انگیزش و سازگاری شغلی کارکنان شاغل در ذوب آهن اصفهان

نام دانشجو : شیوا بینا
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمایی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/11/21
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی اثر بخشی مشاوره گروهی غنی سازی زندگی زناشویی بر اساس آموزه های اسالمی بر افزایش رضایتمندی زناشویی و بهزیستی روان شناختی زنان خانه دار شهر اصفهان

نام دانشجو : محبوبه محمودی
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمایی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/06/18
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: بررسي اثربخشی مشاوره زوج درمانی الیس بر عملکرد زندگی زوجین متقاضی طلاق شهرستان فردوس

نام دانشجو : آسیه باغبان باغستان
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمایی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/11/07
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: بررسي اثربخشی آموزش خود متمایزسازي به روش گروه درمانی بر افزایش عملکرد تحصيلي دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان خمینی شهر

نام دانشجو : حسین هدایت خوزانی
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمایی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/06/30
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: بررسی اثربخشی آموزش آموزه ها اخلاق اسلامی مرتبط با خانواده و مولفه های هوش اخلاقی بر کیفیت زندگی زناشویی زنان متاهل شهر کوهپایه

نام دانشجو : معیده جعفری
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمایی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/06/17
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: بررسی اثر بخشی آموزش تصویرسازی ارتباطی )ایماگوتراپی( بر بهبود کیفیت رابطه زناشویی زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره شهرستان اصفهان

نام دانشجو : نرگس عبدالوند
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمایی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/06/11
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: بررسی اثر بخشی آموزش تفاوت ھای جنسيتی به زوجين بر سازگاری و رضايت زناشويی

نام دانشجو : نجمه شفيعی نيک آبادی
رشته دانشجو : مشاوره و راهنمایی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/06/26
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :
1 2 3