دکتر محمدجواد عبداللهی
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انساني
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - حقوق - حقوق خصوصي

  • دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد؛ کلیه امور پایان نامه (پیشنهاد موضوع و استاد راهنما تا برگزاری جلسه دفاع) از طریق سامانه دانشجویی الماس انجام می شود.
پايان نامه ها

:: تحدید اصل آزادی قراردادها در مرحله انعقاد

نام دانشجو : مژگان جوانمردی
رشته دانشجو : حقوق خصوصی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/10/12
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 26320807952002:: موارد سلب حضانت در آراء فقهی و مقایسه آن با قوانین حمایت خانواده

نام دانشجو : شهرزاد نائب زاده
رشته دانشجو : حقوق خانواده
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/06/29
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 18820837952002:: بررسی و تحلیل مقایسه ای جنبه های حقوقی و کیفری قوانین حمایت از خانواده

نام دانشجو : پیمانه اسلامی
رشته دانشجو : حقوق خانواده
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/06/27
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: واکاوی تکالیف زوجین در فرزندآوری در حقوق موضوعه و فقه

نام دانشجو : نیلوفر امانی زاده
رشته دانشجو : حقوق خانواده
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/06/22
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 18820837952001:: بررسی حقوق و تکالیف افراد مبتلا به ایدز و حمایت های قانونگذار و تأثیر آن بر نهاد خانواده

نام دانشجو : فاطمه پیروزبخت
رشته دانشجو : حقوق خصوصی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/06/24
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 36320807952017:: جایگاه ماده 10 قانون مدنی در حقوق قراردادها و تطبیق آن با فقه امامیه

نام دانشجو : محمد مهدی امامی
رشته دانشجو : حقوق خصوصی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/06/24
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 36320807952021:: پیشگیری موقعیت مدار از جرائم قاچاق کالا و ارز

نام دانشجو : بهنام عمادی
رشته دانشجو : حقوق جزا و جرم شناسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/06/24
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 36320805952001:: بررسی اجرای آرای داوری خارجی ابطال شده

نام دانشجو : الهام لازمی سخویدی
رشته دانشجو : حقوق خصوصی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/06/19
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 36320807952001:: تأملی درباره نهاد حقوقی ضمان معاوضی (انتقال ریسک) و نقش آن در ثبات قرارداد

نام دانشجو : فاطمه میرعظیمی
رشته دانشجو : حقوق خصوصی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/06/19
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 36320807942020:: نقش تعیین و تقویم خواسته در فرآیند دعوی حقوقی در نظام عدالت دادرسی ایران

نام دانشجو : هادی رنجبر
رشته دانشجو : حقوق خصوصی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/06/19
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 36320807942021:: رویکردهای دیوان کیفری بین المللی در برابر تروریسم

نام دانشجو : فاطمه زینلی
رشته دانشجو : حقوق خصوصی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/11/20
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 36320805951001:: بررسی فقهی و حقوقی توقیف اموال در خصوص مهریه و نفقه از طریق ثبت

نام دانشجو : معصومه قاجاری
رشته دانشجو : حقوق خصوصی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/10/05
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 36320807932035
1