گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - برق - قدرت

پايان نامه ها

:: تنظيم ولتاژ خروجي مبدل DC – DC كاك در مدهاي كاري پيوسته (CCM) و ناپيوسته (DCM) بر پايه كنترل غير خطي

نام دانشجو : مرتضي نانكلي
رشته دانشجو : برق قدرت
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 18870106922002:: كنترل توان هاي اكتيو و راكتيو يك ژنراتور القائي دوسو تغذيه (DFIG) متصل به شبكه ، در شرايط عدم تعادل ولتاژ شبكه

نام دانشجو : عباس چناري
رشته دانشجو : برق قدرت
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/08/27
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 18870106912012:: بهره برداري از توليدات پراكنده در شبكه هاي توزيع هوشمند

نام دانشجو : ميلاد كريمي
رشته دانشجو : برق قدرت
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/02/31
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 18870106921001:: كنترل مد لغزشي توانهاي اكتيو و راكتيو خروجي يك ژنراتور سه فاز سنكرون جديد با دوسيم پيچ تحريك جداگانه با محرك توربين بادي و متصل به شبكه از طريق اينورترهاي back – to - back

نام دانشجو : احسان قدرجاني زاده
رشته دانشجو : برق قدرت
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 18870106902010:: كنترل توان اكتيو و راكتيو خروجي يك ژنراتور القايي قفسه سنجابي توسط محرك مكانيكي توربين بادي بر پايه روش كنترل برداري در مختصات مرجع شار دور مغناطيسي استاتور

نام دانشجو : عليرضا اعرابي
رشته دانشجو : برق قدرت
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/11/14
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 18870106902016:: كنترل توانهاي اكتيو و راكتيو در يك ژنراتور القائي رتور سيم پيچي شده با تغذيه از دو سو متصل به شبكه با محرك مكانيكي توربين بادي با روش خطي سازي فيدبك ورودي خروجي تطبيقي

نام دانشجو : علي جليلي پور
رشته دانشجو : برق قدرت
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/02/17
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 18870106912010:: بيشينه سازي راندمان يك ژنراتور القايي قفس سنجابي سه فاز متصل به شبكه از طريق اينورترهاي back – to – back بامحرك مكانيكي توربين بادي بر پايه روش كنترل غيرخطي تطبيقي ورودي – خروجي حالت

نام دانشجو : موسي قهرماني
رشته دانشجو : برق قدرت
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 18870106912011:: كنترل توانهاي اكتيو و راكتيو در يك شبكه توليد پراكنده شامل انواع توليدهاي اينورتري و ماشين پايه

نام دانشجو : مهدي بهمني
رشته دانشجو : برق قدرت
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 18870106911008:: كنترل سرعت و راندمان موتور القايي تك فاز با استفاده از يك ماشين القايي دو فاز متعادل به عنوان مدل مرجع تطبيقي

نام دانشجو : امير شرف الدين
رشته دانشجو : برق قدرت
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/04/04
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 18870106902018:: كنترل مستقيم گشتاورو شار موتور پنج فاز مغناطيس دائم از نوع داخلي روتور بر پايه روش تركيبي مد لغزشي و گام به گام عقب تطبيقي

نام دانشجو : جعفر شيشه گر
رشته دانشجو : برق قدرت
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/06/13
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 18870106901002:: كنترل مستقيم شار و گشتاور موتور مغناطيس دائم پنج فاز از نوع داخلي روتور با روش كنترل تطبيقي ورودي خروجي حالت بدون نمونه بردار مكانيكي سرعت

نام دانشجو : علي محمد تبريزچي
رشته دانشجو : برق قدرت
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/06/13
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 18870106902001:: بهبود كارايي سيستم هاي توليد پراكنده ي اينورتور مبنا ، در حضور بارهاي غير خطي

نام دانشجو : ايمان اربابان اصفهاني
رشته دانشجو : برق قدرت
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/10/25
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 18870106892015:: كنترل مستقيم شارو گشتاور ( سرعت ) يك درايو موتور القايي سه فاز بر مبناي كنترل مود لغزشي مرتبه اول و دوم

نام دانشجو : سيد محمدرضا سيد عطار
رشته دانشجو : برق قدرت
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/02/03
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 18870106891015:: پخش توان ديناميكي در يك شبكه ي انتقال قدرت چند ماشينه ( 5 و 11 شينه IEEE ) شامل ادوات FACTS بر پايه ي كنترل كننده هاي PI متعارف و فازي

نام دانشجو : مهدي محمدي
رشته دانشجو : برق قدرت
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/11/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 18870106891012:: كنترل سيستم مدار تحريك يك ژنراتور جديد سنكرون سه فاز با دو سيم پيچ تحريك بر روي روتور بر پايه روش هاي كنترل ورودي – خروجي حالت تطبيقي

نام دانشجو : احسان ولي
رشته دانشجو : برق قدرت
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/09/16
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 18870106891018:: كنترل مستقيم گشتاور و شاردرايو ماشين القايي بر پايه روشهاي كنترل تطبيقي ورودي – خروجي حالت براي درايوهاي سنكرون سه فاز القايي

نام دانشجو : سيدعلي اكبر فلاح زاده
رشته دانشجو : برق قدرت
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/09/23
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 18870106891019:: بهبود رفتار ديناميكي يك شبكه توزيع شعاعي شامل موتور القائي سه فاز توان بالا به كمك ادوات Facts

نام دانشجو : محمد هادي مولائي اردكاني
رشته دانشجو : برق قدرت
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/10/20
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 18870106891014:: كنترل مستقيم شار روتور و گشتاور ( سرعت ) يك موتور درايو القايي سه فاز نوع خطي با در نظر گرفتن اثرات لبه با استفاده از كنترل كننده هاي مد لغزشي مرتبه اول و دوم

نام دانشجو : صاحب فتحي
رشته دانشجو : برق قدرت
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/11/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 18870106891011:: كنترل مد لغزشي مبدل هاي غير متغارن dc – dc از نوع تشديد سري موسوم به نوع مهارشده ( Clamped )

نام دانشجو : زهرا جوادي آزاد
رشته دانشجو : برق قدرت
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/09/09
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 18870106891013:: كنترل ولتاژ و فركانس يك ژنراتور سنكرون سه فاز مغناطيس دائم از نوع داخلي روتور در توربين هاي بادي

نام دانشجو : ابوالفضل حيدريان شهر بابكي
رشته دانشجو : برق قدرت
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/11/23
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 18870106892001
1 2