گروه آموزشی : علوم پايه
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - رياضي - رياضي محض

پايان نامه ها

:: مقاوم سازی جواب های مسائل بهینه سازی خطی و غیرخطی چندهدفه نسبت به انحراف زاویه در تابع هدف و قیود

نام دانشجو : کیمیا احمدی
رشته دانشجو : مهندسی برق
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: شرایط بهینگی برای مسائل کنترل محدب تعمیم یافته ناهموار

نام دانشجو : مولود کاظمی
رشته دانشجو : مهندسی برق-کنترل
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: نابرابری شبه تغییراتی برداری مینیتی

نام دانشجو : معصومه علیخانی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/12/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 8914116:: ویژگی های تفاضل دو تابع مخدب

نام دانشجو : شهرزاد گودرزی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/11/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 8914103:: بهینگی مسائل اینوکس مرتبه دوم در برنامه ریزی غیرخطی

نام دانشجو : ناهید حافظی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/11/10
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 9014104:: تعمیم یکنوایی نابرابری تغییراتی

نام دانشجو : راضیه طاهریان
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/11/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 9014106:: بهینه سازی برداری ناهموار و تحدب تعمیم یافته

نام دانشجو : فاطمه یوسفی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/06/22
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 9014113:: برنامه ریزی نیمه نامتناهی ناهموار وبهینه سازی برداری مقید

نام دانشجو : مریم شریعتی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/06/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 9014117:: کاربردهای آنالیز محدب

نام دانشجو : زهره کاظمی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/06/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 9114111
1