گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - برق - قدرت

پايان نامه ها

:: كنترل غيرخطي مبدلLuo با درنظرگرفتن نامعيني در برخي پارامترها

نام دانشجو : عيسي رحيمي
رشته دانشجو : برق قدرت
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 18870106912008:: بهبود كارايي مبدل هاي DC - DC سه فاز با استفاده از روش هاي هوشمند

نام دانشجو : اميد مختاري
رشته دانشجو : برق قدرت
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/06/27
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 18870106911010:: كنترل توانهاي اكتيو و راكتيو در يك شبكه توليد پراكنده شامل انواع توليدهاي اينورتري و ماشين پايه

نام دانشجو : مهدي بهمني
رشته دانشجو : برق قدرت
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 18870106911008:: بهبود كارايي سيستم هاي توليد پراكنده ي اينورتور مبنا ، در حضور بارهاي غير خطي

نام دانشجو : ايمان اربابان اصفهاني
رشته دانشجو : برق قدرت
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/10/25
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 18870106892015:: تاثير نيروگاه هاي برق آبي كوچك بر قابليت اطمينان سيستمهاي قدرت

نام دانشجو : نيما فتح اللهي دهكردي
رشته دانشجو : برق قدرت
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/06/27
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 18870106892012:: طراحي الگوريتم دنبال كردن نقطه پيشينه توان در سلول هاي خورشيدي به روش كنترل مد لغزشي

نام دانشجو : محمد علي تنهايي
رشته دانشجو : برق قدرت
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/11/25
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 18870106892014
1