گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك و عمران
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی نفت

پايان نامه ها

:: انتخاب فشار بهینه گل حفاری با توجه به فشار منفذی و بررسی پایداری دیواره چاه در مخزن آسماری میدان نفتی آزادگان با استفاده از نرم افزار FLAC

نام دانشجو : محمد حاج خدابخشي
رشته دانشجو : مهندسی نفت-بهره برداری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1398/11/10
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: ارزیابی و بررسی کیفیت مخزن سازند غار و آسماری با استفاده از داده های پتروفیزیکی در میدان هندیجان

نام دانشجو : الیاس سعداني
رشته دانشجو : مهندسی نفت-بهره برداری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1398/11/10
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: اثرپلیمرهای گیاهی سبوس برنج پودر شده و پودر نشده، اکسی پلیمر زانتان گام و صمغ طبیعی به عنوان افزودنی کنترل هرز روی در سیال حفاری پایه آبی به همراه بنتونایت

نام دانشجو : کیوان بختیاری منش
رشته دانشجو : مهندسی نفت-بهره برداری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1398/06/17
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: مدل سازی و بهینه سازی ازدیاد برداشت نفت ناشی از تزریق کربن دی اکسید به مخازن شکافدار

نام دانشجو : رضا مقبلی
رشته دانشجو : مهندسی نفت-بهره برداری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/10/25
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: مقایسه شرایط تزریق و تولید از فضای حلقوی و لوله مغزی و یافتن بهینه ترین نقاط تزریق در یکی از مخازن جنوب غربی ایران

نام دانشجو : ابوذر امانی
رشته دانشجو : مهندسی نفت-بهره برداری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/10/04
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: مطالعه آزمایشگاهی سیلابزنی پلیمری به کمک پلیمرهای صنعتی پلی آکریلامید و پلیمرهای زیستی پلی ساکارید (زانتان)

نام دانشجو : عبدالمحمد ارشادی
رشته دانشجو : مهندسی نفت-بهره برداری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/10/03
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: شبیه سازی روش های شیمیایی (آلکالین-سورفکتانت-پلیمر) ازدیاد برداشت نفت در یکی از مخازن نفتی جنوب ایران

نام دانشجو : پويا حاتمي
رشته دانشجو : مهندسی نفت-بهره برداری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/06/19
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: افزایش مقیاس خواص جریانی محاسبه شده شبکه متخلخل ماسه سنگ به خواص اندازه گیری شده مغزه

نام دانشجو : خسرو قاسمي،
رشته دانشجو : مهندسی نفت-بهره برداری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/06/19
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: مدل‌سازی ریاضی اثر پوسته در چاه‌های حفر شده در سازندهای شکافدار طبیعی

نام دانشجو : مهدی قاسمی
رشته دانشجو : مهندسی نفت-بهره برداری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/06/19
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بهینه سازی طراحی عملیات اسیدکاری با استفاده از نمودار نگار تولید (PLT) در یکی از مخازن گازی ایران

نام دانشجو : مهدی کارگر
رشته دانشجو : مهندسی نفت-بهره برداری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/06/05
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بهینه سازی نتایج تفسیر نمودار نگار تولید (PLT) با استفاده از نمودارهای دمایی و صوتی (HPT-SNL) در یکی از مخازن گازی ایران

نام دانشجو : محمدرضا دهستانی
رشته دانشجو : مهندسی نفت-بهره برداری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/06/05
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: مطالعه آزمایشگاهی اثر تزریق گاز بر فرایند تشکیل رسوبات آسفالتین در یکی از مخازن نفتی ایران

نام دانشجو : مجید ملکوتی
رشته دانشجو : مهندسی نفت-بهره برداری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/06/29
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: مطالعه آزمایشگاهی تعیین مقدار حداقل فشار امتزاجی (MMP)گاز متان در فرآیند تزریق گاز در یکی از مخازن نفتی ایران

نام دانشجو : مهدی فریدونی
رشته دانشجو : مهندسی نفت-بهره برداری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/06/21
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی آزمایشگاهی تزریق آلکالین-سورفکتانت و اثر آن بر کشش سطحی و تر شوندگی

نام دانشجو : اصغر قربانيان
رشته دانشجو : مهندسی نفت-بهره برداری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/06/21
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: مطالعه آزمایشگاهی اثر دما، فشار و ترکیب درصد نفت بر کشش سطحی بین نفت وگاز تزریقی در يكي از مخازن نفتي ايران

نام دانشجو : افشین حشمتی
رشته دانشجو : مهندسی نفت-بهره برداری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/06/21
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: مطالعه آزمایشگاهی تاثیر تزریق آب هوشمند بر روی بازیابی ثانویه نفت در یکی از مخازن شکافدارجنوب غرب کشور

نام دانشجو : امیرمحسن جعفری
رشته دانشجو : مهندسی نفت-بهره برداری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/06/07
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :
1