گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انساني
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - اقتصاد - توسعه اقتصادی

طرح های پژوهشی

:: تاثير انواع يكپارچگي (منطقه اي ، جهاني ، مالي ) و قيمت مسكن بر نوسانات اقتصادي در كشورهاي دي هشت

وضعیت طرح : در حال اجرا
نوع طرح : نوآوري و توليد علم
تاریخ شروع : 1394/03/01
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1394/02/21
شماره مجوز : 631-1394/02/28
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

1