گروه آموزشی : روانشناسي
دانشکده : علوم انساني
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - روانشناسی بالینی

طرح های پژوهشی

:: هنجاریابی پرسشنامه رضایت از ازدواج

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : کاربردي
تاریخ شروع : 1383/08/15
تاریخ خاتمه : 1387/05/12
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1383/07/14
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری

1