گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - مكانيك - تبدیل انرژی

طرح های پژوهشی

:: تحقيق وارائه پيشنهاداتي در مورد بهينه سازي و همچنين تغيير و تهيه گزارش آزمايشگاه مكانيك سيالات با توجه به تجهيزات موجود

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : حل مشکل - نوآوري در اختراع
تاریخ شروع : 1390/04/15
تاریخ خاتمه : 1390/07/17
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1390/03/25
شماره مجوز : 10108 - 90/04/27
سمت در طرح : مجری

1