گروه آموزشی : روانشناسي
دانشکده : علوم انساني
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - روانشناسی تربیتی

طرح های پژوهشی

:: مقايسه عوامل موثر (فردي ، راهبردهاي انگيزشي ، سلامت روان و هوشبهر )بر افت تحصيلي دانشجويان مشروط و ممتاز واحد خميني شهر

وضعیت طرح : در حال اجرا
نوع طرح : نوآوري و توليد علم
تاریخ شروع : 1391/12/20
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1391/12/14
شماره مجوز : 30697 - 1391/12/22
سمت در طرح : مجری
:: رابطه شيوه هاي فرزند پروري خانواده با كيفيت زندگي نوجوانان مركز اصلاح و تربيت نوجوانان اصفهان 1389-1388

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : کاربردي
تاریخ شروع : 1389/04/25
تاریخ خاتمه : 1390/12/25
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1389/03/24
شماره مجوز : 10397 - 89/04/12
سمت در طرح : مجری
:: بررسی کیفیت آموزش بزرگسالان مقطع راهنمائی استان اصفهان در سال 85 از ديدگاه معلمان

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : کاربردي
تاریخ شروع : 1387/04/15
تاریخ خاتمه : 1388/11/27
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1387/03/20
شماره مجوز : 8986 - 1387/04/18
سمت در طرح : مجری

1