گروه آموزشی : عمران
دانشکده : مهندسی مكانيك و عمران
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - عمران - محيط زيست

طرح های پژوهشی

:: جدا سازي جيوه از محيط هاي آبي با استفاده از پلي پيرول و كامپوزيتهاي آن

وضعیت طرح : در حال اجرا
نوع طرح : نوآوري و توليد علم
تاریخ شروع : 1392/12/15
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1392/04/10
شماره مجوز : 4037 - 1392/12/25
سمت در طرح : مجری
:: جدا سازي جيوه از محيط هاي آبي با استفاده از پلي آنيلين و كامپوزيتهاي آن

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : بنيادي
تاریخ شروع : 1389/11/01
تاریخ خاتمه : 1392/11/16
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1389/10/15
شماره مجوز : 3227 - 1390/02/15
سمت در طرح : مجری
:: تهیه کامپوزیتهای پلیمری وبررسی امکان سنجی استفاده از آن جهت حذف کروم آب

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : کاربردي
تاریخ شروع : 1387/11/20
تاریخ خاتمه : 1389/04/12
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1387/10/14
شماره مجوز : 32571 - 1387/11/23
سمت در طرح : مجری

1