گروه آموزشی : علوم پايه
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - شيمي آلی

طرح های پژوهشی

:: بررسي اچزاء در روغن اسانسي چند گونه گياهان بومي ايران استحصال شده با استفاده از برج تقطير باسيني هاي مخروطي چرخان

وضعیت طرح : در حال اجرا
نوع طرح : نوآوري و توليد علم
تاریخ شروع : 1391/12/10
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1391/12/07
شماره مجوز : 30165 - 1391/12/19
سمت در طرح : مجری
:: ارزیابی داده های میکرو کالریمتری تيتراسيون هم دمای بر هم کنش سديم نرمال دودسيل سولفات با برخي پروتئین های کروی از قبيل اوره آز سرم آلبومين انساني ، آمينو اسيداكسيداز

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : بنيادي - کاربردي
تاریخ شروع : 1379/02/13
تاریخ خاتمه : 1382/01/27
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1379/01/22
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
:: شنا سائی مواد متشکله موجود دراسانس چند گونه از گیاهان بومی ایران

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : بنيادي
تاریخ شروع : 1384/08/01
تاریخ خاتمه : 1389/10/06
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1384/07/14
شماره مجوز : 20636 - 84/08/22
سمت در طرح : مجری

1