گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - برق - کنترل

  • به اطلاع کلیه دانشجویان محترم درس مدارهای الکتریکی 1 می رساند شماره تمرین های مربوط به قسمت میان ترم از کتاب "نظریه اساسی مدارها و شبکه ها" به شرح زیر است. فصل دوم: 2، 9، 12، 26. فصل سوم: 4، 18، 25، 39، 60. فصل چهارم: 19، 22، 34، 37.
طرح های پژوهشی

:: جايگزيني سيستم الكترونيكي با مكانيزم محرك سوپاپها در انواع موتور احتراق داخلي

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : نوآوري و توليد علم
تاریخ شروع : 1390/11/20
تاریخ خاتمه : 1392/12/24
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1390/11/12
شماره مجوز : 32804 - 90/11/29
سمت در طرح : مجری

1