گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - برق - قدرت

طرح های پژوهشی

:: مدلسازی ترانسفورماتور قدرت جهت تشخیص عیوب احتمالی با استفاده از تفسیر آنالیز پاسخ فرکانسی

وضعیت طرح :
نوع طرح :
تاریخ شروع : 1395/02/01
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
:
مدلسازی ترانسفورماتور قدرت جهت تشخیص عیوب احتمالی با استفاده از تفسیر آنالیز پاسخ فرکانسی
:: بررسی و امکان سنجی نصب درایو در ایستگاه شماره یک پمپاژ آب نجف آباد

وضعیت طرح :
نوع طرح :
تاریخ شروع : 1396/06/01
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
:
بررسی و امکان سنجی نصب درایو در ایستگاه شماره یک پمپاژ آب نجف آباد

1