گروه آموزشی : مشاوره
دانشکده : علوم انساني
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مشاوره

طرح های پژوهشی

:: اثربخشی آموزش گروهی ذهن آگاهی بر فرسودگی شغلی و بهره وری سازمانی کارکنان شرکت سنگ آهن مرکزی

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1393/12/11
تاریخ خاتمه : 1394/06/11
تاریخ تسویه : 1395/02/19
تاریخ تصویب : 1393/12/11
شماره مجوز : 15435
سمت در طرح : همکار اصلی
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : نجمه سدرپوشان - فاطمه کماندار مبارکه -
:
اثربخشی آموزش گروهی ذهن آگاهی بر فرسودگی شغلی و بهره وری سازمانی کارکنان شرکت سنگ آهن مرکزی

222

1