گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - برق - قدرت

طرح های پژوهشی

:: شبيه سازي قدرت استاندارد IEEE در محيط NEPLAN براي استفاده در آزمايشگاه سيستم هاي قدرت

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : حل مشکل - نوآوري در اختراع
تاریخ شروع : 1391/10/15
تاریخ خاتمه : 1392/09/17
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1391/07/24
شماره مجوز : 24768 - 1391/10/26
سمت در طرح : مجری
:: بررسي رفع مشكلات دانشگاه و كارگاه تخصصي ترانسفورماتور

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : کاربردي
تاریخ شروع : 1390/05/10
تاریخ خاتمه : 1391/06/29
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1390/04/22
شماره مجوز : 12141 - 1390/05/16
سمت در طرح : مجری

1