گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مكانيك - تبدیل انرژی

  • از اعضای هیات علمی تقاضا می شود نسبت به بروزسانی اطلاعات کمال همکاری را مبذول فرمایند
طرح های پژوهشی

:: بررسي و مقايسه روشهاي مختلف اندازه گيري و محاسبه ضرايب انتقال تشعشعي بواسطه سطوح انتقال حرارت در بستر سيال گردشي

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : کاربردي
تاریخ شروع : 1390/02/10
تاریخ خاتمه : 1390/11/06
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1390/01/29
شماره مجوز : 04-939-1390/01/29
سمت در طرح : مجری
:: مدل سازي انتقال گرماي تابشي دربسترسيال گردشي

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : کاربردي
تاریخ شروع : 1388/04/01
تاریخ خاتمه : 1389/06/01
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1388/03/18
شماره مجوز : 04-4510-1388/03/18
سمت در طرح : مجری
:: بررسی پارامترهای موثر در پدیده انتقال حرارت ازبستر سیال به اوا پراتور معلق در آن

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : کاربردي
تاریخ شروع : 1380/04/15
تاریخ خاتمه : 1383/04/22
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1380/04/03
شماره مجوز : واحد
سمت در طرح : مجری
:: اندازه گیری پارامترهای هیدرودینامیکی وحرارتی درجریان بستر سیال

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : کاربردي
تاریخ شروع : 1382/08/30
تاریخ خاتمه : 1387/12/19
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1382/08/05
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری

1