گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك و عمران
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مكانيك - طراحی کاربردی

طرح های پژوهشی

:: شبيه سازي و تحليل افت فشار در شيرهاي فشار بالا لايبرنتي

وضعیت طرح : در حال اجرا
نوع طرح : نوآوري و توليد علم
تاریخ شروع : 1390/12/10
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1390/12/01
شماره مجوز : 35030 - 1390/12/16
سمت در طرح : مجری

1