گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - مهندسی پزشکی - بیو الکتریک

طرح های پژوهشی

:: تجهيزو توسعه آزمايشگاه فيزيولوژي تخصصي براي دانشجويان مهندسي پزشكي

وضعیت طرح : در حال اجرا
نوع طرح : حل مشکل - نوآوري در اختراع
تاریخ شروع : 1390/11/15
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1390/11/12
شماره مجوز : 32638 - 1390/11/26
سمت در طرح : مجری

1