گروه آموزشی : علوم پايه
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - رياضي - رياضي محض

طرح های پژوهشی

:: بررسي مسئله زيرفضاي پايا براي اپراتورهاي فضاي كراين

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : بنيادي
تاریخ شروع : 1387/12/20
تاریخ خاتمه : 1391/03/01
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1387/12/12
شماره مجوز : 3852 - 1388/02/19
سمت در طرح : مجری

1