گروه آموزشی : علوم پايه
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - رياضي - ریاضی کاربردی

طرح های پژوهشی

:: بسط نظري مدل هاي DEA معكوس و كاربرد آن ها در ارزيابي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامی

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1389/02/01
تاریخ خاتمه : 1389/11/01
تاریخ تسویه : 1389/12/15
تاریخ تصویب : 1389/01/30
شماره مجوز :
سمت در طرح : همکار اصلی
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: ارائه الگوريتمي كارا براي به دست آوردن جواب معادلات تاخيري

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : کاربردي
تاریخ شروع : 1390/07/10
تاریخ خاتمه : 1391/07/11
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1390/07/27
شماره مجوز : 24146 - 1390/08/23
سمت در طرح : مجری

1