گروه آموزشی : دروس عمومي
دانشکده : علوم انساني
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - زبان انگليسي - آموزش زبان

طرح های پژوهشی

:: اعتبار و روائي ساختاري آزمون هاي درك مطلب شنيداري در زبان انگليسي

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : کاربردي
تاریخ شروع : 1387/04/15
تاریخ خاتمه : 1389/05/03
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1387/03/08
شماره مجوز : 4-4439 - 1387/02/08
سمت در طرح : مجری

1