گروه آموزشی : علوم پايه
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - رياضي - رياضي محض

طرح های پژوهشی

:: حل معادلات انتگرال ولترا- فردهولم دوبعدي به كمك توابع بلاك پالس دو بعدي

وضعیت طرح : در حال اجرا
نوع طرح : نوآوري و توليد علم
تاریخ شروع : 1392/12/27
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1392/11/14
شماره مجوز : 4055 - 1393/01/19
سمت در طرح : مجری
:: كاربرد موجكهاي هار و مولتب موجك لژاندر در حل معادلات انتگرو - ديفرانسيل فردهولم منفرد

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : کاربردي
تاریخ شروع : 1390/10/15
تاریخ خاتمه : 1392/11/23
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1390/10/14
شماره مجوز : 29564 - 1390/10/25
سمت در طرح : مجری
:: برآورد درس محاسبات عددي دانشجويان فني ومهندسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر وارائه راهكارهاي مناسب براي بهبود كيفيت آن

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : کاربردي
تاریخ شروع : 1387/07/30
تاریخ خاتمه : 1390/04/06
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1387/07/15
شماره مجوز : 28982 - 1387/10/22
سمت در طرح : مجری

1