گروه آموزشی : مشاوره
دانشکده : علوم انساني
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مشاوره

طرح های پژوهشی

:: مطالعه نقش میاجیگرانه رضایت جنسی در بین الگوهای ارتباطی ، پرخاشگری ورضایت جنسی (

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1394/03/01
تاریخ خاتمه : 1365/06/15
تاریخ تسویه : 1397/10/30
تاریخ تصویب : 1394/02/28
شماره مجوز : 04-13-5/632
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مصطفی بلقان آبادی -
:
مطالعه نقش میاجیگرانه رضایت جنسی در بین الگوهای ارتباطی ، پرخاشگری ورضایت جنسی
مطالعه نقش میاجیگرانه رضایت جنسی در بین الگوهای ارتباطی ، پرخاشگری ورضایت جنسی
مطالعه نقش میاجیگرانه رضایت جنسی در بین الگوهای ارتباطی ، پرخاشگری ورضایت جنسی

222
:: تاثير بازخورد رغبتها بر اساس نظريه رغبت هاي هالند به همسران معتادين ، بر كيفيت زندگي آنان

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : نوآوري و توليد علم
تاریخ شروع : 1390/11/20
تاریخ خاتمه : 1390/12/24
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1390/11/12
شماره مجوز : 32808 - 90/11/29
سمت در طرح : مجری
:: بررسی رابطه وضعیت خودتنظیمی یادگیری با پیشرفت تحصیلی ومهارتهای تحصیلی دانشجویان درگروههای آموزشی فنی مهندسی وعلوم انسانی

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : کاربردي
تاریخ شروع : 1385/12/16
تاریخ خاتمه : 1389/02/11
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1385/12/05
شماره مجوز : 33011 - 1385/12/16
سمت در طرح : مجری

1