گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك و عمران
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - مكانيك - حرارت و سیالات

طرح های پژوهشی

:: ساخت متمركز كننده سهمي خطي خورشيدي

وضعیت طرح : در حال اجرا
نوع طرح : نوآوري و توليد علم
تاریخ شروع : 1391/12/25
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1391/12/14
شماره مجوز : 31219 - 1391/12/27
سمت در طرح : مجری
:: بررسی امکان استفاده از یک سیستم تهویه ترمو الکتریک در اتومبیل

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : کاربردي
تاریخ شروع : 1384/03/20
تاریخ خاتمه : 1388/05/14
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1384/02/19
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری

1