گروه آموزشی : علوم پايه
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - رياضي - رياضي محض

طرح های پژوهشی

:: نابرابریهای تغییراتی تعمیم یافته وکاربردآنها

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : کاربردي
تاریخ شروع : 1386/03/01
تاریخ خاتمه : 1388/09/18
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1386/02/17
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری

1