گروه آموزشی : مشاوره
دانشکده : علوم انساني
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مشاوره

طرح های پژوهشی

:: بررسی رابطه بین هوش هیجانی واحتمال بازگشت درمعتادان خودمعرف مقیم درمان اجتماع مدار،شرکت کنندگان درگروههای خودیاری ومرکز ترک اعتیاد شهر اصفهان (سرپائی)

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : کاربردي
تاریخ شروع : 1385/12/10
تاریخ خاتمه : 1389/05/16
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1385/11/16
شماره مجوز : 33012 - 85/12/16
سمت در طرح : مجری

1