گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - برق - قدرت

طرح های پژوهشی

:: بررسي و رفع مشكلات دانشگاه ( كارگاه تابلو ها ي توزيع )

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : حل مشکل - نوآوري در اختراع
تاریخ شروع : 1390/09/15
تاریخ خاتمه : 1391/11/01
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1390/09/02
شماره مجوز : 26782 - 1390/09/21
سمت در طرح : مجری

1