گروه آموزشی : كامپيوتر
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - كامپيوتر - نرم افزار

طرح های پژوهشی

:: افزايش بهره وري سرورها در رايانش با هدف بهبود مصرف انرژي

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : نوآوري و توليد علم
تاریخ شروع : 1391/11/20
تاریخ خاتمه : 1392/10/20
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1391/10/11
شماره مجوز : 276001391/11/28
سمت در طرح : مجری

1