گروه آموزشی : دروس عمومي
دانشکده : علوم انساني
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معارف - متون اسلامي

  • ماه محرم را تسليت مي گويم .
طرح های پژوهشی

:: بررسي اشكالات كتاب الفرقان الحق با رويكرد نوآوري و توليد علم

وضعیت طرح : در حال اجرا
نوع طرح : کاربردي
تاریخ شروع : 1389/08/25
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1389/07/14
شماره مجوز : 26240 - 89/09/15
سمت در طرح : مجری
:
چاپ مقاله

1