گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انساني
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - حسابداری

طرح های پژوهشی

:: محاسبه بهای تمام خدمات ارایه شده آموزشی دردانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر و روشهای بهینه سازی آن به تفکیک دروس نظری ،عملی

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : کاربردي
تاریخ شروع : 1385/12/16
تاریخ خاتمه : 1390/08/22
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1385/12/05
شماره مجوز : 33011 - 16/12/85
سمت در طرح : مجری

1