گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - برق - قدرت

طرحهای پژوهشی برون دانشگاهي

:: علت خرابي کابل هاي شبکه ?? کيلو ولت و ارائه برنامه اصلاحي

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : منطقه ای
تاریخ شروع : 1381/01/01
تاریخ خاتمه : 1382/01/01
نام شرکت : شرکت توزيع برق شهرستان اصفهان
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح : همکار اصلی
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : دکتر مسعود عموهادی - - -
:: پيش بيني پست هاي 63کيلو ولت و مکان يابي ان ها

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : استانی
تاریخ شروع : 1381/01/01
تاریخ خاتمه : 1382/01/01
نام شرکت : شرکت توزيع برق شهرستان اصفهان
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح : همکار اصلی
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : دکتر مسعود عموهادی - - - -

1