گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك و عمران
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مكانيك - طراحی کاربردی

طرحهای پژوهشی برون دانشگاهي

:: طراحي و نصب نرم افزار لاگ شيت توسط تبلت

وضعیت طرح : در حال اجرا
نوع طرح : استانی
تاریخ شروع : 1394/12/19
تاریخ خاتمه :
نام شرکت : نيروگاه شهيد منتظري
مبلغ طرح : ????????? ریال
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سيدعلي افتخاري -
:
طرح
1395/01/20 طراحي و نصب نرم افزار لاگ شيت توسط تبلت
:: طراحي سامانه خطاياب اندرويدي نيروگاه

وضعیت طرح : در حال اجرا
نوع طرح : استانی
تاریخ شروع : 1394/09/01
تاریخ خاتمه :
نام شرکت : نيروگاه شهيد منتظري
مبلغ طرح : ???????? ریال
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سيدعلي افتخاري -
:
طراحي سامانه خطاياب اندرويدي نيروگاه

1