گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك
رشته تحصیلی : - نانو فناوري

طرحهای پژوهشی برون دانشگاهي