گروه آموزشی : دروس عمومي
دانشکده : علوم انساني
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - معارف - الهيات و معارف اسلامي

طرحهای پژوهشی برون دانشگاهي