گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انساني
رشته تحص