گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك و عمران
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مكانيك - طراحی کاربردی

  • زمان مراجعات مجازی دانشجویی بعد از امتحانات روز دوشنبه ساعت 9 تا 11 با استفاده از لینک آدرس دفتر مجازی
  • زمان مراجعات مجازی دانشجویی قبل از امتحانات روز دوشنبه ساعت 9 تا 11 با استفاده از لینک آدرس دفتر مجازی
سوابق اجرایی

:: مدير پژوهش

مؤسسه محل اشتغال : موسسه شايان
تاریخ شروع : 1376/01/01
تاریخ خاتمه : 1379/01/02


:: مدير آموزش نرم افزاري

مؤسسه محل اشتغال : آموزشگاه نرم افزاري
تاریخ شروع : 1379/03/02
تاریخ خاتمه : 1381/03/01


:: سرپرست سازه تيم طراحي هواپيماي باربري با مشاركت شركت خارجي

مؤسسه محل اشتغال : هسا
تاریخ شروع : 1380/03/01
تاریخ خاتمه : 1384/06/01


:: كارشناس ارشد طراحي سازه هوايي

مؤسسه محل اشتغال : هسا
تاریخ شروع : 1375/04/21
تاریخ خاتمه : 1384/10/011