گروه آموزشی : علوم پايه
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - شيمي آلی

سوابق اجرایی

:: رئیس دانشکده

مؤسسه محل اشتغال : دانشکده فنی مهندسی
تاریخ شروع : 1385/01/01
تاریخ خاتمه : 1391/01/011