گروه آموزشی : مشاوره
دانشکده : علوم انساني
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مشاوره

سوابق اجرایی

:: مشاور و رواندرمانگر

مؤسسه محل اشتغال : مرکز مشاوره شاهد و ایثارگر استان اصفهان
تاریخ شروع : 1390/07/24
تاریخ خاتمه : 1390/12/29

:
سوابق اجرایی

:: مسئول فنی مرکز خدمات مشاوره

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
تاریخ شروع : 1392/02/17
تاریخ خاتمه : 1395/02/17

:
سوابق اجرایی

:: مدرس کارگاه آموزشی آشنایی با حقوق خانواده

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
تاریخ شروع : 1391/10/01
تاریخ خاتمه : 1391/10/30

:
سوابق اجرایی

:: دبیر علمی همایش دومین همایش ملی مشاوره

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
تاریخ شروع : 1390/12/01
تاریخ خاتمه : 1390/12/29

:
سوابق اجرایی

:: دبیر اجرایی سومین همایش ملی مشاوره

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
تاریخ شروع : 1391/11/02
تاریخ خاتمه : 1391/12/29

:
سوابق اجرایی

:: عضو مصاحبه کننده داوطلبان آزمون دکترای تخصصی رشته مشاوره

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
تاریخ شروع : 1396/04/25
تاریخ خاتمه : 1396/04/28

:
سوابق اجرایی

:: عضو کارگروه بررسی توانایی علمی متقاضیان عضویت در هیات علمی گروه مشاوره

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
تاریخ شروع : 1395/03/29
تاریخ خاتمه : 1395/07/29

:
سوابق اجرایی

:: معاون گروه آموزشی مشاوره و راهنمایی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
تاریخ شروع : 1392/09/20
تاریخ خاتمه : 1393/09/20

:
سوابق اجرایی

:: مدیر گروه آموزشی روان شناسی عمومی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
تاریخ شروع : 1390/09/05
تاریخ خاتمه : 1391/09/05

:
سوابق اجرایی

:: عضو شورای راهبردی دانشگاه آزاد اسلامی

مؤسسه محل اشتغال : نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
تاریخ شروع : 1394/02/31
تاریخ خاتمه : 1395/02/31

:
سوابق اجرایی


1