گروه آموزشی : دروس عمومي
دانشکده : علوم انساني
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معارف - فلسفه تطبيقي

سوابق اجرایی

1 مدیر کانون بسیج اساتید دانشگاه ازاد اسلامی خمینی شهر

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


2 رییس دانشکده علوم انسانی

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


3 مدیر گروه معارف

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


4 مدیر گروه معارف

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


5 مدیر گروه معارف

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


6 معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ازاد اسلامی شاهین شهر

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع : 1399/04/01
تاریخ خاتمه :1