گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مكانيك - تبدیل انرژی

  • از اعضای هیات علمی تقاضا می شود نسبت به بروزسانی اطلاعات کمال همکاری را مبذول فرمایند
سوابق اجرایی

:: معاون پژوهش و فناوری

مؤسسه محل اشتغال : واحد خمینی شهر
تاریخ شروع : 1386/06/16
تاریخ خاتمه : 1394/01/19


:: رئیس دانشکده مکانیک

مؤسسه محل اشتغال : واحد خمینی شهر
تاریخ شروع : 1380/01/01
تاریخ خاتمه : 1386/06/15


:: مدیرگروه مکانیک

مؤسسه محل اشتغال : واحد خمینی شهر
تاریخ شروع : 1379/01/03
تاریخ خاتمه : 1380/01/011