گروه آموزشی : مشاوره
دانشکده : علوم انساني
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مشاوره

سوابق اجرایی

:: عضو گروه تخصصی مصاحبه دکتری تخصصی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر
تاریخ شروع : 1398/04/18
تاریخ خاتمه : 1398/04/20


:: مسوول فنی مرکز مشاوره دانشگاه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
تاریخ شروع : 1397/10/20
تاریخ خاتمه :


:: مدیر گروه مشاوره

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
تاریخ شروع : 1397/04/11
تاریخ خاتمه :


:: عضو و رییس کمیته ارزیابی جامع

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
تاریخ شروع : 1397/11/12
تاریخ خاتمه :


:: عضو هیات علمی در کارگروه آراستگی و شوون فرهنگی و رفتاری

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
تاریخ شروع : 1397/07/07
تاریخ خاتمه :


:: عضو کمیته مصاحبه دکتری تخصصی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
تاریخ شروع : 1397/06/14
تاریخ خاتمه :


:: هیات علمی پژوهشی

مؤسسه محل اشتغال : مرکز بهداشت روان جهاد دانشگاهی (تهران)
تاریخ شروع : 1385/02/01
تاریخ خاتمه : 1386/02/01


:: کارشناس گروه پژوهشی

مؤسسه محل اشتغال : مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی (گروه علم و دین)
تاریخ شروع : 1382/02/01
تاریخ خاتمه : 1384/02/011