گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك و عمران
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مكانيك - طراحی کاربردی

سوابق اجرایی

:: معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر
تاریخ شروع : 1396/07/01
تاریخ خاتمه :


:: معاون پژوهش و فناوری

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
تاریخ شروع : 1394/02/01
تاریخ خاتمه : 1396/06/31


:: مدیرگروه تحصیلات تکمیلی دانشکده مکانیک

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
تاریخ شروع : 1390/07/01
تاریخ خاتمه : 1394/02/01


:: مهندس طراح

مؤسسه محل اشتغال : پژوهشکده جهاد کشاورزی تهران
تاریخ شروع : 1386/03/01
تاریخ خاتمه : 1388/09/011