گروه آموزشی : مشاوره
دانشکده : علوم انساني
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مشاوره

سوابق اجرایی

:: تهیه کنندگی بیش از 50 برنامه ی تلویزیونی در رابطه با جوان و 26 برنامه تلویزیونی در رابطه با اعتیاد

مؤسسه محل اشتغال : صدا و سیما مرکز اصفهان
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: عضو گروه تخصصی مشاوره مرکز مطالعات ، برنامه ریزی و تعالی علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: عضویت در سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران

مؤسسه محل اشتغال : سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: کارمند سازمان تبلیغات اسلامی

مؤسسه محل اشتغال : سازمان تبلیغات اسلامی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: عضویت در انجمن مشاوره ایران

مؤسسه محل اشتغال : انجمن مشاوره ایران
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: حکم استادیاری

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مدیر گروه تحصیلات تکمیلی گروه مشاوره

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: عضویت در کمیته انضباطی تجدید نظر

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه اصفهان
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مدیریت پخش

مؤسسه محل اشتغال : سیمای اصفهان
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مدیریت واحد تحقیقات و پژوهش

مؤسسه محل اشتغال : صدا و سیمای مرکز اصفهان
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: عضو هیات علمی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: کارمند رسمی صدا و سیما

مؤسسه محل اشتغال : صدا و سیما مرکز اصفهان
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: موسس و مسئول فنی

مؤسسه محل اشتغال : مرکز مشاوره خانه همدلان
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :1