گروه آموزشی : علوم پايه
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - رياضي - رياضي محض

سوابق اجرایی

:: مدير مركز رشد

مؤسسه محل اشتغال : اداره پژوهش
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مدير پژوهش

مؤسسه محل اشتغال : اداره پژوهش
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :1