گروه آموزشی : كامپيوتر
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - كامپيوتر - نرم افزار

سوابق اجرایی

:: كارشناس نرم افزار

مؤسسه محل اشتغال : سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري اصفهان
تاریخ شروع : 1377/01/01
تاریخ خاتمه : 1378/12/29


:: كارشناس نرم افزار

مؤسسه محل اشتغال : سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي
تاریخ شروع : 1380/12/15
تاریخ خاتمه : 1386/06/31


:: مدير گروه كامپيوتر

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد - واحد خميني شهر
تاریخ شروع : 1391/10/01
تاریخ خاتمه :


:: مدير گروه كامپيوتر

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد - واحد خميني شهر
تاریخ شروع : 1388/07/01
تاریخ خاتمه : 1390/08/30


:: عضو هيات علمي

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد - واحد خميني شهر
تاریخ شروع : 1386/07/01
تاریخ خاتمه :1